آموزش و پشتیبانی آموزش و به روز بودن در بازاریابی شبکه ای دارای نقشی محوری و سرنوشت ساز بوده و به همین دلیل نباید ساده از کنار آن عبور کرد .

مرکز آموزش بازاریابی شبکه ای کارآفرینان پیشرو باورس با آماده سازی زیرساخت های آموزشی و علمی و بهره گیری از 

اساتید و لیدرهای با تجربه زیرساختی مدون و مدرن و سازمان یافته در این بخش مهم دارد . 

آموزش جامع و به روز با در نظر گرفتن آخرین متد آموزشی این تجارت و حمایت همه جانبه و پشتیبانی حداکثری از افراد تازه وارد و بازاریابان و همچنین راهبری و کنترل مسیر و سیکل آموزشی و پیشرفت و مجموعه داری تا انتهای مسیر بازنشستگی بخشی از ماموریت مرکز آموزش باورس در فضای صنعت بازاریابی 

شبکه ای میباشد .

 


زندگینامه ی هولتون باگز