روش ثبت نام در شبکه بازارایابی باورس

 


به منظور مدیریت بهتر بازاریاب های دایرکت ، بعد از ثبت نام عضو جدید در صورتی که نام کاربری معرف خود در شبکه وجود داشته باشد اما معرف رضایتی بر وارد شدن آن در زیرممجموعه نداشته باشد ، تمهیداتی را در نظر گرفتیم که نیاز به تایید توسط معرف میسر شود. لذا بعد از عضویت نیاز به تایید توسط معرف است .

نکته : حین مراحل ثبت نام از Refresh کردن صفحه خوداری کنید و در صورتی که مراحله پایانی طولانی شد منتظر باشید تا پیام مربوطه از طرف وب سایت باورس صادر گردد، در غیراینصورت مراحل عضویت با مشکل مواجه خواهد شد.