اطلاعیه
قابل توجه شعب رسمی و بازاریابان محترم شرکت کارآفرینان پیشرو باورس اخیرا سایت هایی با ادعایی اینکه شرکت خدماتی کارآفرینان پیشرو باورس هستند اقدام به فعالیت غیر قانونی خود نموده اند. بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان شرکت میرساند شرکت کارافرینان پیشرو باورس هیچ گونه تاییدی بر فعالیت این گونه سایتها نداشته و هرگونه همکاری و ارائه محصولات به آنها را تکذیب نموده و از تمامی بازاریابان عزیز ...